Hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán theo hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên.